اخبار

طراحی نشان جدید شرکت

با تغییر نام شرکت طراحی نشان جدید شرکت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه طرح های مختلف نهایتا طرح روبرو مورد تایید قرار گرفت.

در این طرح بر روی کلمه "پایشگر" تاکید گردیده است.