اخبار

پذيرفته شدن شرکت در پارک علم و فناوري استان مرکزي

پس از ارائه طرح نوآورانه و اشتغال زای شرکت پایشگر سامانه پارس به پارک علم و فناوری استان مرکزی، استقرار این شرکت در آن مجموعه مورد تایید قرار گرفت.