اخبار

تجهيز 14 نقطه از مراکز مخابراتي به سخت افزار پايش