اخبار

اولین همایش کنترل و ابزار دقیق

به منظور گسترش دانش فنی و تبادل آخرین دستاوردهای علمی-تحقیقاتی توسط صنعتگران، پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور و پیگیری و رصد رویدادهای علمی و تجاری مرتبط با کنترل و اتوماسیون صنعتی، اولین همایش سیستم های کنترل و ابزار دقیق آبان ماه توسط دانشگاه صنعتی اراک وقطب کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

طراحی نشان جدید شرکت

با تغییر نام شرکت طراحی نشان جدید شرکت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه طرح های مختلف نهایتا طرح روبرو مورد تایید قرار گرفت.

در این طرح بر روی کلمه "پایشگر" تاکید گردیده است.

تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور به سخت افزار و نرم افزار پایش

تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور به سخت افزار و نرم افزار پایش

تجهيز 14 نقطه از مراکز مخابراتي به سخت افزار پايش

تجهيز 14 نقطه از مراکز مخابراتي به سخت افزار پايش

پذيرفته شدن شرکت در پارک علم و فناوري استان مرکزي

پس از ارائه طرح نوآورانه و اشتغال زای شرکت پایشگر سامانه پارس به پارک علم و فناوری استان مرکزی، استقرار این شرکت در آن مجموعه مورد تایید قرار گرفت.