محصولات

نرم افزار ثبت و مدیریت قبوض برق، آب، گاز و عوارض

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های برق در مراکز مخابراتی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، شرکت پایشگر سامانه پارس با کمک شرکت مخابرات استان مرکزی نسبت به ایجاد سامانه ای نرم افزاری جهت کنترل این قبوض اقدام نموده است که به وسیله آن می توان وضعیت برق مراکز و تغییرات در هزینه های آنها را به صورت متمرکز مدیریت و کنترل نمود و با توجه به اینکه یکی از نگرانی ها در این خصوص تفکیک هزینه های برق بر اساس نوع تجهیزات و همچنین مشخص نمودن سررسید زمانی پرداخت کنتورها قبل از قطع می باشد. برخی امکانات نرم افزار به شرح زیر می باشد:


ویژگی ها

  • ثبت اطلاعات کنتورهای برق، گاز، آب و عوارض شهرداری
  • منطقه بندی کنتورها بر اساس موقعیت جغرافیایی
  • ثبت موقعیت جغرافیایی کنتورها بر روی نقشه
  • تعیین تجهیزات مصرف کننده از کنتورهای برق
  • ثبت قبض مصرفی برق، گاز، آب و عوارض شهرداری
  • گزارش اطلاعات کنتورها بر اساس منطقه و نوع مصرف
  • گزارش سند هزینه جهت انجام امور مالی و پرداخت، بر اساس تاریخ و دوره ثبت
  • گزارش قبوض ثبت شده و ثبت نشده برای یک یا چند دوره خاص جهت جلوگیری از قطعی ناگهانی
  • گزارش مقایسه ای جهت مشاهده تغییر مصرف در دوره های مختلف

کاربردها

  • کلیه سازمانها و مراکز